Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Om ook de administratieve en financiële kant van uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen treft u hier onze algemene voorwaarden aan. Wanneer u zich laat behandelen door de podotherapeut ontstaat een zogenaamde ‘behandelovereenkomst’.

Natuurlijk vloeit uit deze behandelovereenkomst de verplichting voort om Podotherapie Den Dulk te vergoeden voor haar geleverde diensten. De onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de patiënt en podotherapeut, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden

De facturering is door Podotherapie Den Dulk overgedragen aan Infomedics B.V. Zij verzorgen de debiteurenadministratie .

infomedics B.V. hanteert de volgende betalingsvoorwaarden:

  1. De kosten die voortvloeien uit een (para)medische behandeling en/of verstrekking worden door Infomedics B.V. bij de patiënt, dan wel de wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt, in rekening gebracht
  2. Het notabedrag dient binnen 30 dagen na de factuurdatum op de bankrekening van Infomedics B.V. te zijn bijgeschreven.
  3. Indien deze betalingstermijn wordt overschreden, is de patiënt wettelijk in gebreke en is Infomedics B.V. gerechtigd om, zonder verdere ingebrekestelling, tot incassomaatregelen over te gaan. De extra kosten die hieruit voortvloeien worden bij de patiënt in rekening gebracht.
  4. Voor een snelle en foutloze afwikkeling adviseren wij de patiënt om altijd eerst het bedrag van de nota aan Infomedics B.V. te betalen alvorens deze voor een eventuele vergoeding bij zijn/haar zorgverzekeringsmaatschappij in te dienen. De patiënt dient dan op het declaratieformulier van de zorgverzekeraar aan te geven dat het bedrag aan de patiënt dient te worden voldaan en niet aan Infomedics B.V.
  5. Opmerkingen of klachten omtrent de ontvangen nota kan de patiënt tot 30 dagen na de factuurdatum indienen, bij voorkeur op de website van Infomedics B.V.

U dient zelf zorg te dragen voor declaratie van de factuur bij uw eigen zorgverzekering.

Gemaakte afspraken (mondeling of telefonisch) kunnen tot 24 uur van te voren geannuleerd of verzet worden. Wij behouden ons het recht voor afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak verzet of geannuleerd worden in rekening te brengen, tenzij u zich kunt beroepen op overmacht.

Wanneer u uw controle-afspraak verzuimt, wordt de eventuele vervangende afspraak alsnog in rekening gebracht, tenzij u zich kunt beroepen op overmacht.

De patiënt is verplicht alle door ons gemaakte kosten te vergoeden. Mondelinge toestemming of het plaatsen van een handtekening na het onderzoek waarbij u akkoord gaat met het vervaardigen van podotherapeutische zolen of ortheses is geldend. Na het onderzoek wordt direct gestart met de productie van deze therapeutische hulpmiddelen. Bij annulering zullen de gemaakte kosten daarvoor in rekening worden gebracht bij de patiënt.

U kunt geen rechten ontlenen aan door ons verstrekte informatie voor wat betreft vergoedingen van zorgverzekeringen, omdat wij nooit 100% zeker zijn of deze informatie actueel is. Uiteraard zullen wij altijd proberen hierin zo accuraat mogelijk te zijn. Wij adviseren u dan ook voor actuele informatie contact op te nemen met uw zorgverzekering.

Mochten er klachten zijn dan dient u deze allereerst met de behandelend podotherapeut te bespreken en zal er naar een oplossing worden gezocht. In voorkomende gevallen kunnen de klachten verder behandeld worden door de klachtencommissie van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten.

Garantie

Uw podotherapeut verplicht zich tot het handelen naar zijn of haar beste kunnen. De zolen en ortheses zijn therapeutische hulpmiddelen, er kan daarom nooit garantie op het effect van deze hulpmiddelen worden gegeven. Aanpassingen van zolen/ortheses binnen 3 maanden na aflevering vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling.

Deel dit

Oefeningen

Heeft uw podotherapeut u oefeningen voor thuis meegegeven?
Deze oefeningen zijn in een viertal catergorieën (deel 1-4) verdeeld. Binnen deze categorieën kunt u voorbeeld filmpjes afspelen van de desbetreffende oefeningen.

Lees meer
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden